ponuky, sídlo, kontakty, informácie | predaj prenájom, domy byty chaty pozemky na predaj prenájom"; $key_vlastni=$rkk[0]; } elseif ($okress['okres']!=""){ $title_vlastni="realitné kancelárie ".$okress['okres']." | REALITES.SK"; $desc_vlastni = "realitné kancelárie v okrese ".$okress['okres']." > ponuky, sídlo, kontakty, informácie | predaj prenájom, domy byty chaty pozemky na predaj prenájom"; $key_vlastni=$okress['okres']; } elseif ($krajj['kraj']!=""){ $title_vlastni="realitné kancelárie ".$krajj['kraj']." | REALITES.SK"; $desc_vlastni = "realitné kancelárie v ".$krajj['kraj']." > ponuky, sídlo, kontakty, informácie | predaj prenájom, domy byty chaty pozemky na predaj prenájom"; $key_vlastni=$krajj['kraj']; }else { $title_vlastni="realitné kancelárie zoznam | REALITES.SK"; $desc_vlastni = "realitné kancelárie Slovensko > ponuky, sídlo, kontakty, informácie | predaj prenájom, domy byty chaty pozemky na predaj prenájom"; } include 'head.php'; ?> \r\n"); echo(" \r\n"); echo ("« Späť "); CloseTable(); //HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH //HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH výpis HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH //HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH $plus=""; if(($_GET['id']=="" && $_POST['user_id']=="") or $_POST['rks']!=""){ $hled_co="zpristupnit='1' && kos='ne' && placene='ano'"; $zobr=12; if($zobr==""){$zobr=$nastav['titulka'];} if ( intval($_GET['s'])<2) { $limit="0,".$zobr; } else { $limit=((intval($_GET['s'])-1)*$zobr).",".$zobr; } //echo "li: ".$limit; if($_POST['dle']!=""){$dle=addslashes($_POST['dle']);}elseif($_GET['dle']!=""){$dle=addslashes($_GET['dle']);}else{$dle="nazev";} if($smer=="" && $dle=="inzeratu_aktivnich"){$smer="dolu";}elseif($smer=="" && $dle!="inzeratu_aktivnich"){$smer="nahoru";} if($smer=="dolu"){$pomsmer="DESC";} if($_POST['rks']!=""){$hled_co.=" && (nazev LIKE '%".addslashes($_POST['rks'])."%' || id='".intval($_POST['rks'])."')"; $rks=$_POST['rks'];} if($_GET['rks']!=""){$hled_co.=" && (nazev LIKE '%".addslashes($_GET['rks'])."%' || id='".intval($_GET['rks'])."')"; $rks=$_GET['rks'];} if( intval($_POST['okr'])!=0 ){ $okr=$_POST['okr']; $hled_co.=" && okres=".intval($_POST['okr']); }elseif( intval($_GET['okr'])!=0 ){ $okr=$_GET['okr']; $hled_co.=" && okres=".intval($_GET['okr']); } if($okress['okres']!=""){ $okr=$okress['id']; $hled_co.=" && okres=".intval($okr); } if( $krajj['kraj']!="" ){ if(!(@$okres = mysql_db_query($DB,"SELECT id FROM okresy WHERE kraj='".$krajj['id']."'"))) {chyba(3); exit();} $hled_co_kraj="(okres='200'"; for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($okres); $i++) { $oo = mysql_fetch_array($okres); $hled_co_kraj.=" || okres='".$oo['id']."'"; } $hled_co.=" && ".$hled_co_kraj.")"; } $plus="&dle=".$dle."&okr=".$okr."&smer=".$smer."&zobr=".$zobr."&rks=".$rks; if (!(@$sumavs = mysql_db_query($DB,"SELECT COUNT(id) FROM registrovani_rk WHERE zpristupnit='1' && kos='ne' && placene='ano'"))) {chyba(4);echo"ch1"; exit;} $sumavsech = mysql_fetch_array($sumavs); $sumavsech=$sumavsech[0]; if (!(@$sumax = mysql_db_query($DB,"SELECT COUNT(id) FROM registrovani_rk WHERE $hled_co"))) {chyba(4);echo"ch2"; exit;} $suma = mysql_fetch_array($sumax); $suma=$suma[0]; if (!(@$cis = mysql_db_query($DB,"SELECT * FROM registrovani_rk WHERE ".$hled_co." ORDER BY vip ASC,inzerat_posledni DESC, inzeratu_aktivnich DESC LIMIT ".$limit))) {chyba(4); exit;} $celkem = mysql_num_rows($cis); //---form echo ("
\r\n"); OTbezna("TABbezna2"); echo (" \r\n"); /* echo (" \r\n");*/ echo ("    okres:\r\n"); if (!(@$upozz = mysql_query("SELECT id,okres FROM okresy ORDER BY okres"))) {chyba(4); exit;} $upkol = mysql_num_rows($upozz); echo (" \r\n"); echo "  Názov RK "; echo (" \r\n"); echo"  "; echo" "; CloseTable(); echo ("
\r\n"); //------------------------------------ OThlava(); if ( $okress['okres']!="" ) { // zvolen okres if(!(@$kraj = mysql_db_query($DB,"SELECT id,kraj_seo,kraj FROM kraje WHERE id='".$okress['kraj']."' LIMIT 1"))) {chyba(3); exit();} $krajj = mysql_fetch_array($kraj); echo "
"; echo"

Realitné kancelárie ".$okress['okres']."


"; echo "
"; if(!(@$okres = mysql_db_query($DB,"SELECT okres,okres_seo FROM okresy WHERE kraj='".$krajj['id']."' ORDER BY okres"))) {chyba(3); exit();} for ($ii = 0; $ii < mysql_num_rows($okres); $ii++) { $okress = mysql_fetch_array($okres); echo"Realitné kancelárie ".$okress['okres']." »» "; } echo"
"; echo"
« Realitné kancelárie SR "; if ( $krajj['kraj']!="" ) { //jen pro okresy v SR echo"« Realitné kancelárie ".$krajj['kraj']."
"; } echo"
"; } elseif ( $krajj['kraj']!="" ) { //zvolen kraj echo "
"; echo"

Realitné kancelárie ".$krajj['kraj']."


"; echo "
"; if(!(@$okres = mysql_db_query($DB,"SELECT okres_seo,okres FROM okresy WHERE kraj='".$krajj['id']."' ORDER BY okres"))) {chyba(3); exit();} for ($ii = 0; $ii < mysql_num_rows($okres); $ii++) { $okress = mysql_fetch_array($okres); //$kk = mysql_fetch_array($k); echo"Realitné kancelárie ".$okress['okres']." »» "; } echo"
"; echo"
« Realitné kancelárie SR"; echo"
"; } else { //zvoleno nic echo "
"; if(!(@$k = mysql_db_query($DB,"SELECT kraj,kraj_seo FROM kraje ORDER BY kraj LIMIT 0,4"))) {chyba(3); exit();} for ($i = 0; $i < 4; $i++) { $kk = mysql_fetch_array($k); echo"

Realitné kancelárie ".$kk['kraj']." »»

"; } echo"

Realitné kancelárie Maďarsko »»

"; echo"
"; echo "
"; if(!(@$k = mysql_db_query($DB,"SELECT kraj_seo,kraj FROM kraje ORDER BY kraj LIMIT 4,4"))) {chyba(3); exit();} for ($i = 0; $i < 4; $i++) { $kk = mysql_fetch_array($k); echo"

Realitné kancelárie ".$kk['kraj']." »»

"; } echo"
"; } //===========================================================================vypis RK echo "

"; echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); for($k=0; $k < $celkem; $k++){ $ciss = mysql_fetch_array($cis); if($ciss['vip']=="8" or $ciss['vip']=="7"){ $red=" style=\"color:#990033;border: 1px solid #993B45;\""; $partner="
\r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" "); // původní - echo DateFormDMY($ciss['datum'],"").""; echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); } echo ("
LogoNázovLokalita/okres

\r\n"); if($ciss['logo']!=""){ echo (" \"".$ciss['nazev']."\"\r\n"); }else{ echo ("  \r\n"); } echo (" ".$ciss['nazev']."
\r\n"); echo "".$ciss['ulice'].", ".$ciss['obec'].", ".$ciss['psc']."
"; echo "
"; echo "ponuky RK na mape» "; echo "ponuky RK»"; echo "
"; //admin if($row['user_status']=="2"){ echo("
upravit »»\r\n"); } echo ("
".$ciss['obec']."
\r\n"); echo (" okres: ".$pr_okresy[$ciss['okres']].$partner."
\r\n"); CloseTable(); //------------------------------------ OTbezna("TABbezna2"); echo (" \r\n"); echo (" RK vo výpise: ".$suma."
\r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" RK celkom: ".$sumavsech."
\r\n"); CloseTable(); Strankovani_rk2($suma,$zobr,$_GET['s'],$plus); //------------------------------------ //HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH //HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH jeden HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH //HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH }else{ if($_GET['id']!=""){$pom_id=$_GET['id'];}elseif($_POST['user_id']!=""){$pom_id=$_POST['user_id'];} OThlava(); //echo $_GET['id']; if($pom_id){ if (!(@$cis = mysql_db_query($DB,"SELECT * FROM registrovani_rk WHERE zpristupnit='1' && kos='ne' && placene='ano' && id='".$pom_id."'"))) {chyba(4); exit;} if(mysql_num_rows($cis)==1){ $ciss = mysql_fetch_array($cis); $rk_url = "/realitne-kancelarie-".seo_url($ciss['nazev'])."-".$ciss['id']; OTForm('800'); echo (" \r\n"); echo ("

".$ciss['nazev']."

\r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); if($ciss['logo']!=""){ echo (" \"".$ciss['nazev']."\"\r\n"); }else{ echo ("  \r\n"); } if($ciss['id']=="5199"){ $pom_http="https://"; }else{ $pom_http="http://"; } echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo ("

Adresa:
\r\n"); echo (" ".$ciss['ulice'].", ".$ciss['obec'].", ".$ciss['psc']."

\r\n"); echo ("

Telefon: ".$ciss['tel']."
\r\n"); echo (" Mobil: ".$ciss['mobil']."

\r\n"); echo ("

E-mail: ".mail_expl($ciss['email'])."
\r\n"); echo (" WWW: ".$ciss['www']."

\r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo ("

Popis:
\r\n"); if($ciss['popis_firmy']==""){ echo ("Realitná kancelária."); } echo (" ".$ciss['popis_firmy']."

\r\n"); echo ("
"); echo ("

ponuky RK »

\r\n"); echo (" ponuky RK na mape »\r\n"); echo ("
"); echo "

"; echo (" realitné kancelárie ".$pr_okresy[$ciss['okres']]." »

\r\n"); echo (" reality ".$pr_okresy[$ciss['okres']]." »   \r\n"); echo (" byty ".$pr_okresy[$ciss['okres']]." »   \r\n"); echo (" domy ".$pr_okresy[$ciss['okres']]." »   \r\n"); echo (" pozemky ".$pr_okresy[$ciss['okres']]." »\r\n"); echo"

Adresa na mape:
"; echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); }else{ echo (" Toto ID neexistuje!\r\n"); } }else{ echo (" Toto ID neexistuje!\r\n"); } CloseTable(); //****************************************************************************************** } Foot(''); ?>